|   | 

ABC leasingu – poznaj podstawowe rodzaje tej usługi

Ponad 40% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce korzysta z leasingu. Jest to jedna z najbardziej popularnych form finansowania zakupu sprzętu – nie tylko samochodów, ale również maszyn czy urządzeń. Przed zawarciem umowy leasingowej warto poznać podstawowe rodzaje tej usługi.

Istotą leasingu jest przekazanie przez leasingodawcę (firmę leasingową) prawa do korzystania z określonej rzeczy leasingobiorcy (klientowi) w czasie wyznaczonym umową. W zamian leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać comiesięczne opłaty (raty leasingowe). Wśród najbardziej popularnych rodzajów leasingu wymienić można: leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny.

Leasing operacyjny - na czym polega?

Leasing operacyjny, tzw. usługowy, należy do grupy leasingu z możliwością wykupu sprzętu po zakończeniu umowy leasingowej

Istotą leasingu operacyjnego jest udostępnienie leasingobiorcy pojazdu lub przedmiotu, bez przeniesienia prawa własności. Przedmiot zostaje przekazany leasingobiorcy do użytkowania na określony czas, który powinien być krótszy niż ustandaryzowany okres eksploatacji tej rzeczy.

W leasingu operacyjnym firma leasingowa dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast leasingobiorca ma możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu wpłaty wstępnej, rat leasingowych (w całości, tj. części kapitałowej i części odsetkowej), opłat związanych z aktualnie użytkowanym przedmiotem.

Podsumowując, o leasingu operacyjnym można mówić wówczas, gdy spełnione zostaną jednocześnie trzy poniższe warunki:

  • Umowa zostaje zawarta na czas określony
  • Czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji
  • Suma opłat netto nie może być niższa niż wartość początkowa leasingowanego przedmiotu

Istota leasingu finansowego

W leasingu finansowym (tzw. leasingu kapitałowym) leasingodawca oddaje leasingobiorcy przedmiot leasingu przekazując mu jednocześnie prawa majątkowe do tego przedmiotu.  Tym samym leasingobiorca sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych – przeciwnie niż w leasingu operacyjnym. Ponadto użytkownik pojazdu lub przedmiotu może wliczyć koszty związane z użytkowaniem przedmiotu oraz część odsetkową raty w koszt uzyskania przychodu. Należy pamiętać jednak, że w leasingu finansowym podatek VAT musi zostać opłacony z góry za cały okres obowiązywania umowy.

Podsumowując, leasing finansowy ma miejsce wówczas, gdy zostają spełnione trzy poniższe kryteria:

  • Umowę zostaje zawarta na czas określony
  • Umowa zawiera postanowienia o prawie leasingobiorcy do dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
  • Suma opłat netto nie jest niższa niż wartość początkowa środka trwałego.

Leasing zwrotny – czym jest?

Leasing zwrotny jest najrzadziej stosowaną formą. Jego istotą jest odsprzedanie przez leasingobiorcę (korzystającego) swojego środka trwałego w zamian za gotówkę od firmy leasingowej (finansującego). W efekcie leasingobiorca korzysta z przedmiotu na podstawie umowy leasingowej. W praktyce zmienia się tylko właściciel – użytkownik pozostaje ten sam.

Materiał partnera

Zobacz również